PODRŽI EKONOMSKU OLIMPIJADU NA:

INDIEGOGOPOZIVOM

Pozivom na broj 090291099 donirate 2 KM

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA FIZIČKIH LICA

 

Uredba (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Vijeća, donesena dana 27. aprila, 2016. godine o zaštiti fizičkih o obradi ličnih podataka i slobodnog kretanja istih podataka, te ukidanju Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR) između ostalog, nalaže i obavezu da svako lice koje obrađuje lične podatke mora usvojiti određene organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurali zaštitu ličnih podataka fizičkih lica (članova organizacije ili podružnica organizacije, te klijenata/korisnika usluga).

Voditelj zaštite podataka

Voditelj zaštite podataka je:  Liberalni forum

Voditelja zaštite podataka možete kontaktirati na slijedeći način:

- pismeno putem adrese: Ašikovac 42, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

- putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

- putem telefona (tokom radnih dana) na broj: +387 61 310 177

Informacije o obradi ličnih podataka možete zahtijevati od Voditelja na jedan od navedenih načina, kao i ostvariti svoja prava u vezi lične obrade podataka.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Voditelj ne sprovodi automatizirano pojedinačno donošenje odluka ili profiliranje u smislu umjetnosti. 22 of GDPR

Pravni naslovi za obradu – poštivanje zakonske obrade

Lični podaci fizičkih lica – uposlenici i osoblje Voditelja – se obrađuje u skladu sa primjenjivim zakonodavnim okvirom, posebno sa Zakonom o radu, u svrhu zaštite obračuna plata i poreza, dokumentacije inspekciji rada, entitetskim poreznim upravama, fondovima za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. 

Lični podaci fizičkih lica – dobavljači i/ili partneri Voditelja, fizička lica i/ili kontakt osobe dobavljača, te klijenti pravnih lica (npr. škole) se obrađuju kako bi se priložili dokazi Poreznoj upravi FBiH (PU FBiH) ili nekim drugim organima javne uprave.

 

Pravni naslovi za obradu – izvršavanje ugovora

Lični podaci fizičkih lica, klijenti Voditelja, tj. korisnici usluga koje im pruža Voditelj, se obrađuju na osnovu izvršenja Ugovora o uslugama – ako korisnici ne dostave podatke, svrha pruženih usluga se ne može ispuniti.

Da bi se Ugovor o uslugama izvršio obrađujemo slijedeće podatke: ime i prezime, godinu studija, adresu škole, regiju, broj telefona, e-mail adresu, ili zavisno od slučaja, druge podatke koje je korisnik usluga prijavio ili subjekt ličnih podataka.

Svi ugovori se čuvaju u svrhu obračuna obrade i kao dokazi organima javne uprave (Porezna uprava FBiH itd.) u elektroničkom i dokumentarnom obliku tokom perioda od 10 godina, uključujući dokumente o plaćanju.

Objavljivanje rezultata

 

Pravni naslovi za obradu - ovlašteni zastupnik

Lični podaci fizičkih lica - zaposlenih, klijenata Voditelja i/ili njihovih kontakt osoba (uključujući potencijalne klijente), te dobavljača Voditelja i/ili njihovih kontakt osoba (uključujući potencijalne dobavljače) obrađuju se na osnovu zakonskog interesa u sljedećim slučajevima:

- predugovorni pregovori o zasnivanju radnog odnosa;

- osiguravanje besprijekornog odnosa sa klijentima/korisnicima usluga (također potencijalnim) tokom obavljanja usluga (ime, prezime, kontakt adresa, e-mail adresa, broj telefona, spol ili drugi lični podaci koje subjekt navede, a koji su važni da bi se osigurao kvalitetan odnos s korisnikom usluga) u periodu od 5 godina nakon posljednjeg kontakta (tj. prestanka radnog odnosa sa zaposlenikom, posljednjeg korištenja usluga organizacije od strane klijenta/korisnika, posljednjeg pružanja usluge dobavljača/partnera organizacije) sa subjektom podataka;

- dokaz o kompetencijama Voditelja kao pružaoca usluga u vidu referenci

- marketinške aktivnosti vezane za postojeće korisnike usluga - npr. slanje pozivnica za naredne sezone itd.

- osiguranje usluga dobavljača, dostava i vanjska obrada ličnih podataka, uključujući jednostavan pristup (ime, prezime, kontakt adresa, e-mail adresa, broj telefona ili zavisno od slučaja, drugi lični podaci koje subjekt navede, a koji su važni da bi se osigurao kvalitetan odnos s dobavljačem) u periodu od 10 godina nakon posljednjeg kontakta sa subjektom podataka.Pravni naslovi za obradu - saglasnost za obradom ličnih podataka

Lični podaci fizičkih osoba, klijenata/korisnika usluga, kontakt osoba klijenata i zaposleni Voditelja (ime, prezime, fotografija) obrađuju se na osnovu pristanka klijenata na obradu ličnih podataka samo onda kada se koriste za svrhu aktivnosti  koje su vezane za organizaciju, oglašavanje o pruženim uslugama i PR administratora.

Voditelj ima pravo obrađivati ​​lične podatke na osnovu pristanka samo za vrijeme za koje je saglasnost dana. Subjekt ličnih podataka saglasnost može povući pisanim oblikom u bilo kojem trenutku ili je isto tako može obnoviti. Saglasnost se odnosi samo na osobu koja ga je potpisala ili ovjerila nekim drugim elektronskim putem. Saglasnost se sastavlja i registruje u elektronskom obliku kao zaseban dokument.

Na osnovu prethodnog pristanka, Voditelj obrađuje lične podatke učenika (učesnika Ekonomske olimpijade), prije svega, u svrhu prenosa podataka trećim licima kako bi osigurao promociju, omogućio prikupljanje nagrada, upotrebu usluga i objavio rezultate završnog kruga Ekonomske olimpijade. Voditelj ima pravo obrađivati ​​lične podatke učenika na osnovu njihovog pristanka najviše u periodu od godinu dana nakon završnog kruga Ekonomske olimpijade, u kojoj je saglasnost data.

Voditelj obrađuje lične podatke koordinatora (nastavnika) na osnovu njihovog pristanka, prije svega, u svrhu uređenja i organizacije Ekonomske olimpijade, te za osiguranje saradnje s partnerima Voditelja u vezi s Ekonomske olimpijade. Voditelj ima pravo da obrađuje lične podatke koordinatora na osnovu njihove saglasnosti, u maksimalnom trajanju od 5 godina.

Prava fizičkih lica i/ili klijenata Voditelja povezana sa obradom ličnih podataka

Imate pravo da se obratite prethodno navedenim kontaktima u bilo koje vrijeme i potvrdite svoja prava, koja su vam dodijeljena kao građanima - tj. uposlenicima Voditelja (uključujući potencijalne) ili dobavljačima i klijentima - fizičkim licima (uključujući potencijalne) ili kontakt osobama dobavljača i klijenti - pravne osobe (uključujući potencijalne) – a koja proizlaze iz GDPR-a:

  • Pravo da pristupite ličnim podacima: imate pravo dobiti potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke, a ako je tako, imate pravo na pristup tim podacima, uključujući informacije o: svrsi obrade, postupku obrade, dužini roka za koji će se ovi podaci zadržati, kao i da li će ovi podaci biti dostupni drugim tijelima.
  • Pravo na ispravak: imate pravo zatražiti da ispravimo sve netačne podatke koji se tiču ​​vas bez ikakvog odgađanja. Također imate pravo da zatražite dopunu nepotpunih ličnih podataka.
  • Pravo na brisanje (pravo na zaborav): imate pravo zahtijevati da se vaši lični podaci brišu i ne obrađuju dalje, ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uslova: podaci više nisu potrebni za svrhu u koju su prikupljani ili na drugi način obrađivani; podaci se obrađuju na osnovu vašeg pristanka, a vi ste povukli pristanak, čime ne postoje drugi pravni osnovi za obradu; podnesete prigovor protiv obrade i nema nadmašujućih zakonskih osnova za obradu; podnosite prigovor protiv obrade ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga; podaci su obrađeni nezakonito.

 

Administrator obrađuje lične podatke klijenata - fizičkih ili kontakt osoba pravnih lica, u svrhu izvršenja Ugovora o uslugama, te kao takav nije moguće učinkovito prekinuti njegovu obradu u roku od 10 godina nakon završetka pružanja usluga. U slučaju davanja saglasnosti za obradu, takva saglasnost može se povući samo u slučajevima kada je data saglasnost za obradu ličnih podataka (marketinške i promotivne svrhe Voditelja).

  • Pravo na ograničenje obrade: imate pravo zatražiti da privremeno ograničimo obradu vaših ličnih podataka, ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uslova: osporavate tačnost ovih podataka; obrada će biti obustavljena na onaj period koji je potreban za provjeru tačnosti podataka; obrada je nezakonita; više nam nisu potrebni vaši podaci u svrhu obrade, ali vi ih tražite kako bi ste odbranili vaše pravne zahtjeva; podnijeli ste prigovor protiv obrade; obrada će biti obustavljena dok se ne utvrdi da li vaši pravni osnovi za obradu nadmašuju vaše pravne razloge.

Nakon pojašnjenja ili ispravljanja grešaka, daljnja obrada ličnih podataka se nastavlja regulisati prema  pravnim osnovama i svrsi obrade.

  • Pravo na prenosivost podataka: imate pravo na primanje svojih ličnih podataka u strukturiranom, standardnom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo na prijenos tih podataka drugom organu, pod uslovom da se obrada podataka vrši automatiziranim sredstvima i da ste ove podatke dali na osnovu vašeg pristanka ili da se obrađuju na osnovu izvršenja ugovora.
  • Pravo na prigovor: Imate pravo prigovora protiv obrade vaših ličnih podataka ako se oni obrađuju na osnovu našeg ili pravnog interesa treće strane.

U slučaju podnošenja prigovora, prestajemo sa obradom podataka, osim, ukoliko postoje ozbiljni pravni osnovi za njihovu obradu, koji prevladavaju vaše interese ili prava i slobode, ili na osnovu odbrane naših pravnih zahtjeva.

Vremenski okvir za izvršenje zahtjeva

Voditelj osobnih podataka dužan je izvršiti zahtjeve subjekata podataka bez ikakvog odgađanja, i u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon primitka zahtjeva.

Ukoliko je potrebno, ovaj se rok može produžiti za dodatna dva mjeseca, obzirom na složenost i broj zaprimljenih zahtjeva. U ovom slučaju, voditelj je dužan obavijestiti subjekta  podataka o produženju u roku od mjesec dana nakon primitka zahtjeva, zajedno s razlozima o prolongiranju.

Voditelj obrade ne mora pružati podatke subjekta podataka o obradi njihovih ličnih podataka u slučajevima kada subjekt podataka već ima te podatke (npr. Objavljeni su na Voditeljevoj web stranici http://ekonomskaolimpijada.com/).

Kontakt podaci za ostvarivanje prava subjekata osobnih podataka

Voditelja zaštite podataka možete kontaktirati na slijedeći način:

- pismeno putem adrese: Ašikovac 42, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

- putem e-mail adrese Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

- putem telefona (tokom radnih dana) na broj: +387 61 310 177

Također, sa svojim zahtjevom se možete obratiti i Uredu za zaštitu osobnih podataka u području u kojem se vrši obrada ličnih podataka.

  Organizatori/Partneri

 

lf

 

 

     Sponzori/Donatori

 

 

  Medijski pokrovitelji

 

 

 

 

 

 

Liberalni forum

Ašikovac 42
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

  +387 61 310 177

  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  kontakt